Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Odborný poradce:

Ing. Veronika Šenoldová
Tel: 727 937 947
e-mail: Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz

 

MMR

Podpora obnovy a rozvoje venkova - obce do 3000 obyvatel

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. 

Žadatel 
 

                                Obce do 3000 obyvatel 

Termín podávání žádostí
 
                                Od 12.10.2020 do 21.12.2020, 12:00 hod.
Výše dotace
 
                                Až 80 %

Podprogramy:

2.1 PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Dotace na obnovu místních komunikací 

Podporované investice: 

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů 
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace), - obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů. 

Přípustné změny povrchů 

 • Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk. 
 • Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba. 

Limit dotace: 500 tis. Kč. - 10 mil. Kč

 

2.2 PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dotace na obnovu školních hřišť a školních tělocvičen. 

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity (ne ke komerčnímu využití) 

 Podporované investice: 

 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (tělocvična, hřiště víceúčelové nebo multifunkční)  
 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.) jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury 
 • oplocení, osvětlení školního hřiště jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště 
 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny. 

Podporována je obec, na jejímž katastru je zřízena základní škola. 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

Limit dotace: 500 tis. Kč. - 5 mil. Kč

  

2.3 PODPORY OBNOVY STAVEB A ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dotace na obnovu mostů a lávek a na obnovu parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí, které budou sloužit široké veřejnosti a jejichž užívání není zpoplatněno a budou veřejně přístupné 

Podporované investice: 

 • náklady související s realizací, tj. rekonstrukce 
 • v případě obnovy parkovacích a odstavných ploch je akceptovatelné rozšíření o 50% ze stávající kapacity parkovacích ploch a o 50% ze stávající kapacity odstavných ploch. 

Limit dotace: 200 tis. Kč. 5 mil. Kč

 

2.5 REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VEŘEJNÝCH BUDOV 

Dotace zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Tedy kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, multifunkční domy, školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu. 

Podporované investice: 

 • přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy 
 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy. 

Limit dotace: 500 tis. Kč. - 10 mil. Kč 

  

2.8 PODPORA BUDOVÁNÍ A OBNOVY MÍST AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO ODPOČINKU 

Dotace na obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť sloužících široké veřejnosti a jejich provoz je hrazen z obecného rozpočtu 

Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.). 

Podporované investice: 

 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště) 
 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované) apod. 
 • oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše) 

Limit dotace: 100 tis. Kč - 2 mil. Kč

  

2.9 PODPORA DOSTUPNOSTI SLUŽEB 

Dotace je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Rekonstrukce a přístavba objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. 

Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). 

Základní podmínkou pro podání žádosti je, že ve správním obvodu žadatele o dotaci není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru žadatelem ani soukromým subjektem. 

Podporované investice: 

 • Rekonstrukce vnitřních prostor objektu a přístavba objektu určeného pro obchod. Součástí rekonstrukce vnitřních prostor a přístavby je uznatelným nákladem:
   - pořízení základního technického vybavení (mrazáky, chladící technika)
   - rekonstrukce a přístavba prostor souvisejících s provozem této služby (administrativní místnost, sociální zázemí, úklidová místnost, skladovací místnost)
   - rekonstrukce a přístavba kotelny včetně vybavení (kotel), zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken, dveří, střechy, a to pouze v případě, že se jedná o objekt sloužící pouze pro účely dané služby
 • Rekonstrukce vnitřních prostor objektu a přístavba objektu určeného pro provozování základní lékařské péče. Součástí rekonstrukce vnitřních prostor a přístavby je uznatelným nákladem:
  – rekonstrukce a přístavba prostor souvisejících s provozem této služby (čekárna, převlékárna, sociální zázemí)
  – rekonstrukce a přístavba kotelny včetně vybavení (kotel), zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken, dveří, střechy, a to pouze v případě, že se jedná o objekt sloužící pouze pro účely dané služby
 • Rekonstrukce a přístavba prostor souvisejících s provozem této služby (čekárna, převlékárna, sociální zázemí). Pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny. 
Limit dotace: 100 tis. Kč - 2 mil. Kč
 
 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Veronika Šenoldová | Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz | +420 727 937 947

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.