Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu.Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro obce

 

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Cílem výzvy bude poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

 

Žadatel: 

Obce, města, kraje, včetně hl. města Prahy

Termín podávání žádostí:        

 2022

Výše dotace:  až 100 % způsobilých výdajů

 

Podporované investice:

 

Podrobnosti, včetně definice typu podporované činnosti, budou uvedeny v příloze Podporované aktivity.

 

-         Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční výdaje přímo související s realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba).

 

-         U projektu typu renovace budou za způsobilé výdaje považovány investiční náklady na demolici, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně související s předmětem podpory (výstavbou budovy), za dodržení podmínky, že 90 % těchto způsobilých výdajů musí tvořit investiční náklady spojené s energetickou úsporou budovy a 10 % těchto způsobilých výdajů mohou tvořit ostatní investiční náklady. Náklady spojené s energetickou úsporou budov jsou zejména:  

 

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (např. zateplení stěn, střechy, podlahy, výměna oken apod.)
 • Realizace vnějších stínících prvků snižujících tepelnou zátěž budovy
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající zemní plyn.
 • Realizace obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaické panely, solárně-termické kolektory, instalace tepelných čerpadel, využití energie větru apod.)
 • Rekonstrukce předávacích stanic tepla
 • Obnova nebo realizace nové otopné soustavy
 • Systémy využívající odpadní teplo
 • Systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • Rozvody tepla a chladu mimo budovu (poměrem nákladů dodaného množství tepla do budovy, která je předmětem podpory a celkového dodané energie ze zdroje)
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • Realizace energeticky úsporného systému osvětlení (např. výměna zdrojů světla, svítidel, realizace rozvodů elektřiny osvětlovací soustavy, venkovní osvětlení, veřejné osvětlení apod.)
  • Realizace automatizačních a řídicích systémů budovy, osazení regulačních prvků vedoucí k úspoře energie,
  • Úprava systému chlazení, realizace nových energeticky úsporných systémů chlazení (pouze v případě současné instalace vnějších stínících prvků)
  • Úprava systému přípravy teplé vody
  • Energetické úspory na technologických zařízeních
  • Zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management,
 • Vegetační střechy – přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční).
 • Technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

 

-         U projektu typu demolice a výstavba nových budov jsou za způsobilé výdaje považovány investiční náklady na demolici, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně související s předmětem podpory (výstavbou budovy) splňující definovaná kritéria.

 

-         Za způsobilý výdaj není považována DPH.

 

-         Práce na projektu (s výjimkou výkupů, zpracování studií proveditelnosti a přípravných prací pro získání potřebných povolení) mohou být zahájeny nejdříve ode dne přijatelnosti projektu (den doručení předběžné žádosti). Způsobilé výdaje mohou vznikat až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a splnění dalších podmínek rozhodnutí a výzvy.

 

Forma a výše podpory

 • podpora se poskytuje formou dotace
 • až 100 % způsobilých výdajů, max. 6 500,- Kč/m3 obestavěného prostoru. Min. 10 % celkových nákladů projektu bude hrazeno z jiných zdrojů než z dotace.
 • min. 1 mil. Kč a max. 40 mil. Kč na jeden projekt

Celková alokace 200 mil. Kč.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.