Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

Program rozvoje venkova 2021 - 2027

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. 
 

 OPATŘENÍ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2021 - 2027

 

 • 4.1.1. Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1. Zpracovaní a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1. Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2. Podpora agroturistiky
 • 16.2.1. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské                    prvovýrobě

 

Termíny 

 

BŘEZEN /DUBEN 

 • Vyhlášení programů v jednotlivých opatřeních
 • Zveřejnění podmínek k jednotlivým opatřením

ČERVEN / ČERVENEC

 • Vyhlášení výzvy podávání žádostí o dotaci
 • Poběží cca měsíční lhůta pro podávání žádosti

NOVINKY

 • Inovativní programy
 • Modernizace
 • Úspora energie

MÍRA PODPORY

 • 40-50% pro zemědělce a zemědělské podniky ( 4.1.1.)
 • 30-40% pro potravináře a zemědělce (4.2.1.)
 • až 60% pro inovativní projekty - vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě (16.2.1)


4.1.1. Investice do zemědělských podniků 

Na co lze žádat:

 • Stroje pro živočišnou a rostlinou výrobu
 • Nádrže na zadržení srážkových vod a retenčních nádrže
 • Výstavba a rekonstrukce staveb a pořízení technologií

Investice pro živočišnou výrobu:

 • Výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
 • Mobilní oplocení

Investice pro rostlinou výrobu:

 • výstavba a rekonstukce nosnýc konstrukcí sadů, chmelnic včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu
 • výstavba nosných konstrukcí vinné révy, pořízení sadbového materialu

 

4.2.1. Zpravání a uvádění na trh zeměděllských produktů

Žadatel:

 • Zemědělský podnikatel (zapsán v evidenci zemědělského podnikatele)
 • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
 • Výrobce krmiv
 • Prokáže finanční zdraví
 • Zapsání skutečních majitelé dle zákona č.37/2021Sb., o evidenci skutečných majitelů ( podmínka od roku 2018)
 • Malý nebo střední podnik ( velké podniky?) Pozor na propojené a partnerské podniky

Na co lze žádat:

 • Výrobní linky, baličky, etiketovačky, řezačky, plničky, technologie do mlýna
 • Technologie na výrobu zmrzliny, na zpracovaní ovoce, masa,zeleniny
 • Pojízdné prodejny
 • Dopravdní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv
 • Linky, HW (PC+ monitor) SW, čtečky
 • Vysokozdvižné vozíky
 • Výstavba a rekonstrukce budov, skladů, bouráren, provozů a další

 

6.1.1. Záhajení činnosti mladých zemědělců

Žadatel:

 • Mladý začínající zemědělec, tzn. Fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělstvé výrobě v souladu se zákonikem č.252/1997 sb.,O zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel musí být evidován jako zemědělský podnikatel nejpozději k datu podání žádosti o dotaci.
 • Dosáhne ke dni podání žádosti o dotaci věku 18 lez a zároveň k témuž dni není starší 40 let
 • Dosáhlá minimální zemědělská kvalifikace nebo si jí do 36 měsíců od podpisu dohody o poskytnutí dotace doplní
 • Není evidován déle než 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci v evidenci zemědělského podnikatele.

Forma podpory:

 • Přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu, cca 1.200.000,-
 • Na základně vypracovaného podnikateského plánu
 • Body navíc

 

6.4.1. Investice do nezemědělských činností

 • Žadatelem zemědělský podnikatel/podnik
 • Na rozvoj nezemědělských činností (kovárna, autoopravna, obchod, truhlárna,...)
 • Výše podpory 30-50%

 

6.4.2. Podpora agroturistiky

 • Žadatelem zemědělský podnikatel/podnik
 • Ubytovací, stravovací služby a přilehlé prostranství
 • Výše podpory 30-50%

 

16.2.1. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zeměděské prvovýrobě

 • Žadatelem zemědělský podnikatel/podnik
 • Projekt zaměřený na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě
 • Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumných subjektem
 • Dotace až 60%

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.