Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

      3. DOTACE NA ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI

 

Žadatel: 

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL a nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

Celkové výdaje:

100.000 - až 5 mil. bez DPH

Výše dotace:

100 % z celkové ceny bez DPH

Odevzdání žádosti o dotaci

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu: 

do 24 měsíců od podpisu dohody

Nezbytná podmínka:

PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou.

Vyloučená města:

Praha

Podporované výdaje:

  • odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích nebo jejich částech, které se nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích pokud se jedná o PUPFL - sanace břehových nátrží a výmolů, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází), odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků
  • odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech
  • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace