Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Poptávkový formulář

Program rozvoje venkova

 

        1. DOTACE NA ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V LESÍCH 

 

Žadatel: 

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

Celkové výdaje:

100.000 - až 5 mil. bez DPH

Výše dotace:

100 % z celkové ceny bez DPH

Odevzdání žádosti o dotaci

3.4. - 23.4.2018

Realizace projektu: 

do 24 měsíců od podpisu dohody

Nezbytná podmínka:

PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou.

Vyloučená města:

Praha

Podporované výdaje:

  • výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin
  • hrazení a stabilizace strží
  • preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. stabilizace a zkapacitnění koryta vodního toku, zabezpečení břehů
  • výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže (největší zatopená plocha nepřesahuje 2 ha a největší hloubka nepřesahuje 9 m; celkový objem nádrže je dán součtem ovladatelného ochranného prostoru, neovladatelného ochranného prostoru a stálého nadržení; stálé nadržení je nejvýše 10 % celkového objemu). Takto definovaná retenční nádrž v lesích nesmí obsahovat rybochovná zařízení, tj. loviště, kádiště na návodní nebo vzdušní straně, přístupová schodiště a rampy, prokysličovací zařízení na vtoku do nádrže, apod.
  • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace