Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Povinné školení BOZP

Podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost nejen zajistit bezpečné prostředí pro své zaměstnance, ale také je řádně proškolit, aby byli schopni chránit zdraví svoje i zdraví svých kolegů.

Kurz je koncipován jako základní kurz nebo periodický kurz bezpečnosti práce pro osoby, které jsou odpovědny za proškolování svých podřízených. Obsahuje informace dle požadavků Zákoníku práce, jako jsou obecné povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů s ohledem na bezpečnost práce, první pomoc a požární ochranu.

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Přihlásí-li se více účastníků z potravinářské či zemědělské oblasti, bude v tomto směru zohledněna náplň kurzu.

Více informací

Komu je kurz určen: Povinné školení pro zaměstnance všech firem
Co se na kurzu naučíte: Obsah kurzu:

- základní požadavky zákoníku práce 262/2006Sb. (část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

- prevence rizik, kategorizace prací, pracovně lékařské služby, pracovní úrazy a jejich řešení, omezení pracovních schopností u těhotných/kojících žen nebo mladistvých.

- bezpečné pracovní prostředí: požadavky na stabilitu a mechanickou odolnost staveb, elektrické instalace a rozvody, požadavky na únikové cesty a východy, stavební prvky, skladování a manipulace s materiálem a břemeny, bezpečnostní značky a signály

- požadavky na podmínky ochrany zdraví při práci: zátěž teplem a chladem, maximálně přístupné doby práce, bezpečnostní přestávky, podmínky poskytování ochranných nápojů, práce s chemickými faktory, s prachem fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž, práce se zobrazovacími jednotkami, mikroklimatické podmínky pracoviště,

- stanovené výrobky (např. osobní ochranné prostředky, výtahy, hračky, chladící zařízení, elektrická zařízení nízkého napětí, zdravotnické prostředky, stavební výrobky), prohlášení ES o shodě, označení CE ad.

- vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická, plynová)

- požadavky na bezpečné používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (požadavky na údržbu, ochranná zařízení)

- požární ochrana (požární prevence, vybavení prostor, dokumentace požární ochrany, podmínky pro hašení požárů apod.)

- organizace dopravy, místně příslušné dopravní předpisy (dopravní řády)

- aplikace požadavků BOZP v zemědělsko-potravinářském sektoru (specifika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v potravinářském sektoru, zdravotní způsobilost)
Odborný garant: Ing. Jan Hrubý
Termín: 10. 06. 2015, 09.00 - 17.30 hod.
Cena bez DPH: 1 970 Kč
Rozsah: 8 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9