Systémy

Nové požadavky a rozdíly BRC verze 6 a verze 7

Světová norma pro bezpečnost potravin BRC 7 je dostupná od 7. ledna 2015. Auditovat se podle požadavků aktualizované normy začne v červenci 2015. Vydání 7. verze standardu předcházela rozsáhlá konzultace s cílem pochopit požadavky všech zainteresovaných stran (výrobci potravin, prodejci, provozovatelé stravovacích zařízení, certifikační úřady). Nejnovější vydání má za cíl vyřešit pokračující snahu o celistvost auditů, podporu vyšší transparentnosti a možnosti zpětného vysledování v dodavatelském řetězci, podporu přijetí normy jako prostředku na zlepšení bezpečnosti potravin na malých pracovištích a provozovnách, kde jsou procesy stále ve fázi vývoje.
Zúčastněte se semináře, získejte více informací o nejnovější verzi BRC 7 a změnách oproti verzi BRC 6. Novou verzi BRC 7 si můžete v českém jazyce stáhnout ZDE.

Více informací

Komu je kurz určen: Výrobci potravin, prodejci, provozovatelé stravovacích zařízení, certifikační úřady
Co se na kurzu naučíte: Osnova kurzu:
Úvod do systémů/standardů
Úvod do standardu BRC
Nové požadavky a rozdíly BRC verze 6 a verze 7:
- co přibylo v zásadních požadavcích
- schválení dodavatele a surovin, monitorování výkonnosti
- značení etiketami a balení
- nová rizika autenticity surovin
- nápravná a preventivní opatření
- kontrola nevyhovujícího produktu
- možnost zpětného vysledování
- orientace na zákazníka a komunikace se zákazníkem
- uspořádání, tok produktů a segregace
- údržba
- zařízení pro zaměstnance
- zařízení na detekci a odstraňování cizích těles
- úklid a hygiena
- správa přebytků potravin a produktů na krmení zvířat
- hubení Škůdců
- skladovací zařízení
- kalibrace a správa měřících a monitorovacích zařízení
- školení: oblasti manipulace se surovinami, přípravy, zpracování, balení a skladování
Odborný garant: Ing Jana Vůjtová
Termín: 12. 02. 2016, 09.00 - 13.00 hod.
Cena bez DPH: 1 990 Kč
Rozsah: 4 hodiny
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9

Bezpečnost potravin

Školení je zaměřeno na zákonné požadavky v oblasti bezpečnosti potravin a provozní bezpečnosti v širším slova smyslu. Důraz je kladen na novinky v legislativě, na požadavky v zavedených systémech bezpečnosti potravin (např. IFS, BRC, ISO22000 atd.), na požadavky odběratelů, na správné označování výrobků.

Více informací

Komu je kurz určen: Školení určeno pro střední a vyšší management.
Co se na kurzu naučíte: Osnova kurzu:
Legislativa upravující oblast bezpečnosti potravin.
Legislativa ke značení.
Aktuální problematika HACCP.
Systémy sledování kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářství – nepovinné certifikace.
Nebezpečné chemické látky ve výrobě potravin.
Odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
Základní povinnosti BOZP v potravinářském provoze.
Dodavatelské audity (maloobchodních řetězců).
Zavedení značky KLASA
Zdravá výživa
Etický kodex jako intenzifikační faktor ve společnosti
Diskuze o aktuálních tématech a problémech spjatých s potravinářskou výrobou.
Odborný garant: Ing. Marcela Bačáková, Ing Jan Kobliha, Ing. Jana Vůjtová, Ing. Jitka Kabátková
Termín: 14. 09. 2015, 09.00 - 17.30 hod.
Cena bez DPH: 2 800 Kč
Rozsah: 8 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9

Interní auditor systému

Provozovatelé potravinářského podniku mají za povinnost ze zákona ověřovat své systémy pomocí interních auditů. Interní audit je činnost, která je specifická a při které se využívají principy ČSN EN ISO 19011. Školení seznámí auditory s formou auditování, psychologií komunikace při auditu i obsahem všech činností, které by při auditu měli být provedeny. Školení provedou naši lead auditoři a tak frekventanti mohou dostat osvědčení o absolvování kurzu, které potřebují jako důkaz získání kvalifikace interního auditora.

 

Více informací

Komu je kurz určen:
Co se na kurzu naučíte: Osnova kurzu:
Význam a cíle auditů
Terminologie a definice.
Používané normy a předpisy.
Potřebné zdroje pro prověřování.
Typy prověrek.
Etapy procesu prověrky.
Lidský faktor při prověrce.
Zásady pro řízení programu prověrek.
Odborný garant: Ing. Marcela Bačáková, Ing Jana Vůjtová, Ing. Jarmila Vernerová, Ing. Tomáš Čapek, CSc.
Termín: 28. 06. 2017, 09.00 - 17.30 hod.
Cena bez DPH: 2 900 Kč
Rozsah: 8 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9

Systémové standardy (IFS, BRC, apod.)

Cílem školení je seznámit účastníky s přínosy zavedení systémů bezpečnosti potravin (nové verze IFS a BRC) a s nároky, které budou na podnik v souvislosti s jejich zavedením kladeny. Ve společnostech se zavedenými systémy je cílem seznámit posluchače s novinkami systémů, poznatky při certifikačních auditech a připravit společnost k recertifikačnímu auditu. Součástí kurzu je praktické řešení jednotlivých oblastí systémů a ukázky pro různé typy provozů. Jedná se zejména o řízení potravinářských alergenů, řízení skla a materiálů chovajících se jako sklo, stahování výrobků z trhu, sledovatelnost surovin a výrobků, postupy pro kontrolu kovů apod. Důraz bude kladen také na připravenost před audity prováděné nezávislou certifikační organizací nebo maloobchodními řetězci.

Více informací

Komu je kurz určen:
Co se na kurzu naučíte: Osnova kurzu:
Audit provozu
Požadavky normy v souvislosti s provozem
Odborný garant: Ing. Marcela Bačáková, Ing Jana Vůjtová, Ing. Jan Kobliha
Termín: 25. 04. 2016, 09.00 - 17.30 hod.
Cena bez DPH: 2 800 Kč
Rozsah: 8 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9