Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Na základě odborných oprávnění, kvalifikací a zkušeností jsme připraveni provádět a zajišťovat všechny činnosti související s povinnostmi vycházejícími z požadavků platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce. Jedná se hlavně o vypracování a vedení dokumentace BOZP, kompletní revize stávající agendy BOZP včetně provedení nutných (v rámci požadavků legislativy) změn, provádění školení BOZP, atd.

 Podívejte se podrobněji na naše služby v oblasti BOZP nebo nás kontaktujte.

BOZP

 • Zpracování dokumentace analýzy rizik

 • Zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních porostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

 • Pomoc při řešení pracovních úrazů včetně dokumentace

 • Pomoc při komunikaci s kontrolními orgány, účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), Krajské hygienické stranice (KHS)

 • Řešení problematiky kategorizace prací včetně komunikace při zajištění pracovnělékařských služeb

 • Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP

 • Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce

 • Pravidelná kontrolní činnost (audity) celkového stavu pracovního prostředí z hlediska BOZP, včetně pořízení písemného zápisu o zjištěných nedostatcích

 • Zpracování místního bezpečnostního předpisu pro provoz a používání vozidel - dopravní řád

 • Zajišťování či pomoc při řešení revizí elektro, plynu, tlakových nádob, komínů apod., (konzultace ohledně strojního vybavení, návodů k obsluze, bezpečné používání apod.)

 • Zmapování bezpečnostního značení 

 • Řešení problematiky poskytování první pomoci