Infomace k dotacím

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

 

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Informace k dotacím

Evidence skutečného majitele 

Nově je nutné, kromě trvající povinnosti zápisu osoby také zápis struktury vztahů evidujících osob, zpřístupnění údajů databáze skutečných majitelů veřejnosti, zavedení mechanismu kontroly a pravdivosti údajů vedených v evidenci a také stanovení sankcí při nesplnění některé z povinností.  
 
Nově zapisované údaje 
Nová zákonná úprava bude zakládat povinnost zapsat identifikaci skutečného majitele, včetně jména, adresy a místa pobytu, údaj o povaze postavení, údaj o velikosti podílu, který zakládá postavení skutečného majitele nebo údaj o jiné skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele. Dále zákon vyžaduje zápis začátku a konce časového období, ve kterém osoba byla skutečným majitelem a den, kdy byl zápis nebo průpis proveden i údaj o zpřístupnění údajů. Dále budou zapsány jakékoliv poznámky o nesrovnatelnostech. Nesrovnalost zákon dále definuje jako stavkdy platné údaje nebo údajekteré byly z evidence skutečných majitelů vymazány bez náhrady 
nebo nahrazením novými údaji, neodpovídají nebo neodpovídaly skutečnému stavu. 
 
Nově zákon vyžaduje také zápis struktury vztahů. Strukturu vztahů lze chápat jako jakékoliv vztahy, kterými může skutečný příjemce získávat přímo nebo nepřímo prospěch nebo přímo či nepřímo uplatňovat vliv. Může se jednat jak o právní, tak mimoprávní skutečnosti, které tento prospěch nebo vliv zakládají. Zapisováno v rámci struktury vztahů tak má být například figurování jedné právnické osoby v rámci organizační struktury jiné právnické osoby, stejně tak ale vztahy založené na prosté důvěře nebo následování neformálních pokynů. Strukturu vztahů bude možné podle návrhu zákona dokládat písemnosti, za které jsou pokládány zejména (tedy ne výlučně) výpisy z veřejných rejstříků, zakladatelská právní jednání, seznam společníků, rozhodnutí orgánu o vyplacení podílu na prospěchu, prohlášení společníků o jednání ve shodě a v některých případech také čestné prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele. 
 

Kdo je skutečný majitel? 

Jednou ze stěžejních změn je změna definičních prvků skutečného majitele. Jako skutečný majitel je zákonem označena osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, kdy zůstává zachovaná identifikační hranice 25 % na rozdělovaném prospěchu a 25 % na hlasovacích právech – obojí přímo či nepřímo. Vymezení skutečného majitele je tak založeno ve dvou aspektech, koncový vliv a koncový příjem. Osoba je skutečným majitelem v momentě, kdy je možné označit ji za osobu s rozhodujícím vlivem nebo v momentě, kdy je možné ji označit za koncového příjemce. Ačkoliv budou tyto podmínky obvykle relevantní zároveň, pro naplnění definice skutečného majitele bude podle nové úpravy dostačující naplnění pouze jedné z nich. Rozhodování o tom, koho za skutečného majitele ve smyslu zákona o evidenci skutečných majitelů označit lze a kdo pod tuto definici nespadá, bude založeno na faktickém stavu, nikoliv na právním. Skutečným majitelem je vždy fyzická osoba, tedy platí, že právnická osoba může mít několik skutečných majitelů, rozhodnutí bude záležet v podílu na rozhodování. Důvodová zpráva k tomuto uvádí, že skutečným majitelem může být společník ovládající 40% podíl společnosti a zároveň tři zbylí společníci dohromady, kteří společně ovládají 60 %. 

 

Na osobu skutečného majitele tak lze pohlížet skrze dva úhly: 

a) jedná se o fyzickou osobu, jejíž vůle a rozhodnutí se promítá do jednání právnických osob; 
b) člověka, který v konečném důsledku z právnické osoby profituje. 
 

Toto postavení může být založeno rozličnou škálou právních důvodů, které jsou uvedeny v § 3 a § 4 zákona o skutečných majitelích. Stěžejní definice skutečného majitele v připravovaném zákoně má napomoci snížení administrativní zátěže celého procesu, a to jak na straně veřejné správy, tak na straně zapisovaných subjektů.

Automatický průpis

Agenda bude podle nové úpravy náležet soudům a notářům, kteří jako jediní budou moci provádět zápisy. Mimo to bude také možné, aby se data automaticky propsala. Právě automatické zapisování některých skutečných majitelů na základě veřejných rejstříků může být vnímáno jako snaha o zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže. Na základě této změny bude například jediný společník společnosti s ručením omezeným automaticky zapsán jako skutečný majitel, odpadne tak formální administrativní zátěž i nutnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1. 000,- Kč. 

Po přijetí nového zákona bude možné, alespoň částečně, umožnit přístup k informacím v evidenci i veřejnostiBude tak učiněno prostřednictvím internetových stránek Ministerstva spravedlnosti. 

Pokuta až do výše 500.000 Kč

V případě, že budou povinnosti založené novou právní úpravou porušeny, zákon zakotvuje možnost takové jednání sankcionovat. V důsledku nedodržení těchto pravidel tak například nemusí být vyplacen podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, může být zakázán výkon hlasovacích práv nebo rozhodování jako jediný společník. V neposlední řadě bude také možné udělit pokutu až do výše 500. 000,- Kč.

Zdroj: epravo.cz