Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

Investice do zpracování zemědělských podniků - Intervence 34.73

Na co lze dotaci využít

Operace je zaměřena zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, které umožní zpracovatelům využití moderních technologií, přispějí k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně by měly být podpořeny investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a označování produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

 

Žadatel:           malé , střední i velké podniky
Výše dotace:          30% až 50%  nákladů  
Termín podávání žádostí:          srpen 2024

 

Záměry

a)      Zemědělské podniky (mikro, malé a střední podniky)

-         Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci činil 30 % a více.

-         Zemědělský podnikatel, který nemůže prokázat příjmy ze zemědělské prvovýroby podává žádost do záměru b)

b)      Zpracovatelské podniky (mikro, malé a střední podniky)

-         Vyrábí nebo bude vyrábět potraviny

-         Nebo výrobce krmiv

c)       Zpracovatelské a zemědělské podniky velké

 

Druh a výše dotace

Výše dotace: 30 %

 

Navýšena o 10% pro mladé začínající zemědělce a o 10% pro mikro a malé podniky

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000 Kč včetně do 30 mil Kč včetně.

 

Způsobilé výdaje

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících se sledovatelností výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny

• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov včetně nezbytného zázemí stavby (technické místnosti a sociální zázemí), manipulační plochy a bourací práce nezbytně nutné pro realizaci projektu

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů včetně provozních laboratoří, výdajů na související hardware a software a investic vedoucích k zachování kvality produktů při přepravě, tzn. speciální kontejnery používané pro přepravu potravin schopné udržovat potraviny při vhodných teplotách a umožňující monitorování těchto teplot, bezpečnostní kamerové systémy ve zpracovatelském provozu

• investice na výstavbu a rekonstrukci čistírny odpadních vod ve zpracovatelském provozu

• investice související se skladováním zpracovávaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele

• investice související se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování

• investice do znovuvyužití odpadních vod

• investice související s uváděním zemědělských produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, prodejní automaty, vybavení prodejen), investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek (počítačový hardware a software) – týká se pouze výdajů souvisejících s výrobky uvedenými v projektu

Specifická kritéria pro velké podniky

Projekty v záměru c) musí obsahovat

1)   pouze investice zaměřené na snížení spotřeby energie (min. o 10 %) a/nebo

2)   znovuvyužití odpadních vod ze zpracovatelského provozu, nebo

3)   musí být projekt zaměřen výhradně na bioprodukci

K žádosti je třeba mimo jiné doložit:

 • Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby (30 % a více/méně)
 • Finanční zdraví (u projektů nad 2 mil Kč)
 • Prohlášení o zařazení podniku
 • Nejpozději k datu předložení povinných příloh po podání Žádosti o dotaci, tj. do 16.1.2024, musí být předloženo:

a)   projektová dokumentace k řízení stavebního úřadu,

b)   platné a pravomocné stavební povolení

c)    půdorys stavby/půdorys dispozice technologie,

d)   dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí,

e)   dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení a cenový marketing včetně podepsané smlouvy

 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku

Dotaci není možné poskytnout na:

 • stavby a technologie pro třídění, chlazení, balení, značení, skladování a dopravu vajec;
 • investice související s restaurační, hostinskou a degustační činností;
 • projektovou a technickou dokumentaci;
 • celkové demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, odstavných či parkovacích ploch a inženýrských sítí včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb;
 • nákup nemovitosti;
 • studny, vrty, vodárny;
 • bezpečnostní a kamerové systémy, kromě kamerových systémů, které jsou součástí zpracovatelského provozu;
 • výstavbu, modernizaci a rekonstrukci administrativních a správních budov, intervenčních skladů a logistických center;
 • investice, které bezprostředně navazují na sklizeň a nejsou zpracováním ani uváděním na trh (např. třídicí a balicí linky pro zemědělské prvovýrobce);
 • nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu;

  Pro dosažení dostatečného počtu bodů je vhodné mít

 1. Certifikát HACCP nebo IFS/BRC, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14000 (u výrobců krmiv – Systém řízení bezpečnosti krmiv)

Certifikáty pro Vás umíme zajistit

 Certifikát Klasa nebo regionální potravina, chráněné zeměpisné označení, zaručená tradiční specialita, česká biopotravina, česká cechovní norma

Certifikáty pro Vás umíme zajistit

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: 

Kontakt: Mgr. Nikola Walterová | nikola.walterova@uniconsulting.cz | +420 602 780 696

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.