Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

TECHNOLOGIE  

 

Cílem podpory je podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace MSP především ve venkovských oblastech.

 

Žadatel: malý a střední podnik

Výše dotace: 50%

Příjem žádostí: 1. června 2023; 10:00

Ukončení příjmu žádostií 31. prosince 2024; 10:0

Výše podpory: 125.000,-Kč, maximálně 1 mil. Kč

Podporované aktivity

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také  digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace

b) Web, cloud

c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří.

Podmínky výrazného posunu jsou následující:

‐ lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání, pakliže budou tato řešení čerpat data z technologií nebo systému implementovaných v podniku

‐ pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu

‐ pořizované technologie / služby musí být v rámci realizace projektu propojeny s vnitropodnikovým systémem či jeho externí obdobou a umožňovat datovou komunikaci

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

Dlouhodobý hmotný majetek

1. Výrobní stroje a jejich součásti – pouze za předpokladu, že součástí pořizovací ceny uvedené v rozpočtu projektu je příslušenství pro manipulaci (s materiálem, výrobkem či nástrojem) ve smyslu nahrazení lidské manuální práce při daném úkonu a dále pouze za předpokladu, že bude tato technologie datově integrovaná s nadřazeným podnikovým informačním systémem (nejedná se o řídicí systém dané výrobní technologie, ale IS typu ERP, MES, MIS, APS apod.);

2. Manipulační systémy – „robotické ruce“, robotické manipulátory, dopravníky (pásové, válečkové apod.), technologie pracující s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), speciální roboty, ramena, digitální váhy a brány, pokud jsou přímou součástí logistického systému skladu nebo pokud jsou příslušenstvím jiných podnikem již vlastněných technologií (výrobních či nevýrobních) a pokud umožňují online monitoring s integrací do nadřazeného podnikového informačního systému;

3. Měřicí nebo testovací stanice – především zařízení jako 3D skener), totální stanice a stanice pro kontrolu kvality atd.;

4. Automatické balicí stroje – balicí stroje s automatickým ovinem;

5. ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě – stacionární a přenosné osobní počítače, tablety, chytré telefony (vše pouze za účelem ovládání pořizovaných SW, cloudových řešení, příp. technologií), servery, aktivní a pasivní prvky sítě LAN, switche, huby, firewally a routery umožňující komunikovat pomocí Ethernetového portu, přístupové body, hardwarové šifrovací klíče, analyzátory síťového provozu, optické i metalické kabely, prvky FTTH, měřící technika pro sítě LAN, optické svářečky, firemní datová uložiště NAS a jejich příslušenství – HDD a SSD, 19” racky, chráničky a ostatní nezbytný instalační hardware pro vybudování a provoz podnikové sítě, systémů pro zálohu napájení IT infrastruktury, a nezbytný hardware používaný pro zajištění vnitřní konektivity v provozovně žadatele;

6. Specializované koncové zařízení a periferie – polohovací zařízení, tablet, 3D systémy a monitory, brýle pro rozšířenou realitu a příbuzný hardware pro VR, tiskárny, skenery, kancelářské kopírovací stroje a další příbuzný hardware);

7. Monitorovací systémy – přístupové čipy, CCID, senzory (včetně senzorů pro výrobní stroje) a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony atd.;

8. Vybavení hybridní prodejny 24/7 – pořízení technologií umožňujících bezobslužný provoz maloobchodní prodejny včetně systémů zabezpečení a monitoringu provozu.

Dlouhodobý nehmotný majetek

náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.   

Služby a ostatní výdaje

Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod "Software As Service – SaaS"), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Musí se jednat o aktivity, které přímo souvisejí s podporovanými aktivitami projektu a rozvojem ICT či řízení IT ve firmě, housing serverů (jen v případě, že žadatel doloží platnou nájemní smlouvu s firmou vlastnící a provozující DC, která bude doplněna klauzulí, že datacentrum musí umožnit případnou kontrolu na místě poskytovatelem dotace).

Lze čerpat pouze po dobu realizace projektu. V případě, že délka uhrazeného předplatného překročí datum ukončení projektu, bude ZV poměrná část odpovídají době čerpání služby v rámci harmonogramu projektu v celých měsících a celkové doby jejího čerpání. Nelze čerpat podporu na služby, které žadatel začal využívat již před podáním žádosti o podporu nebo na prodloužení/obnovu licence SW formou předplatného (nevztahuje se na nové verze).

Ostatní drobný hmotný majetek s přímou vazbou na realizaci projektu digitalizace.

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS atd.) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková - Česká republika | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.