Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

     

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

Dotační programy pro zemědělce

Investice do zemědělských podniků- Intervence 33.73

 

Na co lze dotaci využít

Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, pořízení mobilních strojů, či nádrže na zadržení srážkové vody ze střech zemědělských budov.

Součástí intervence je i podpora welfare drůbeže – úprava technologie ustájení nosnic a odchov kuřic nosného typu v obohacených klecích na alternativní systémy ustájení (voliéry, chov na podestýlce, chov s volným výběhem apod.).

 

 Žadatel:             malé, střední i velké podniky 
 Výše dotace:             40% až 60% nákladů
 Termín podávání žádostí:             od 28.8.2023 do 12.9.2023

 

Seznam záměrů

a)      projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Živočišná výroba (skot, prasata, drůbež, ovce, kozy, koně , králíci, běžci, hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, zvěř ve farmovém chovu

b)     projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Rostlinná výroba

c)      Skot

d)     Prasata

e)      Drůbež

f)       Ostatní živočišná výroba (ovce, kozy, koně, králíci, běžci, hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, zvěř ve farmovém chovu)

g)      Rostlinná výroba

h)     Vinná réva

i)       Welfare drůbeže

 

 

Definice žadatele

 • Zemědělský podnikatel nebo zemědělský podnik
 • Skupina zemědělců, tj. korporace (: každý její člen je zemědělským prvovýrobcem tzn. má příjmy ze zemědělské prvovýroby a zároveň má v LPIS a/nebo IZR vedeny ha/VDJ)

 

Druh a výše dotace

Výše dotace: 40 % výdajů

+ 10 % pro mladé začínající zemědělce

+ 10 % pro žadatele, který je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 250 000 Kč včetně do 30 mil Kč včetně.

Způsobilé výdaje

a)      investice pro živočišnou výrobu (podpora se týká skotu, prasat, drůbeže, ovcí, koz, koní (plemene norický kůň, slezský norický kůň nebo českomoravský belgický kůň), králíků, běžců, hmyzu určeného k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, zvěře ve farmovém chovu – jelenovití, mufloni, divoká prasata)

-         výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení,

-         výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování,

-         výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku,

-         pořízení technologií pro živočišnou výrobu

 

b)     investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu:

-         výstavba a rekonstrukce staveb a pořízení technologií pro posklizňovou úpravu, skladování a expedici (vč. čištění, třídění, balení apod.) rostlinné produkce (kromě obilovin a olejnin) včetně technologií na čištění technologických vod, pořízení technologie skladování obilovin a olejnin,

-         výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu,

-         výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic,

-         tyto investice do nové výsadby révy vinné:

 • výstavba nosných konstrukcí
 • pořízení sadbového materiálu

-         výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií, kromě závlahových systémů,

-         výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií – dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub, školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, školky pro pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě,

 

c)      nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

 

d)     nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody z těchto střech do nádrže,

 

e)      retenční nádrže – výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže a mají doloženou projektovou dokumentaci,

 

Způsobilé výdaje, určené pouze pro záměr a) a b):

1)       Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu:

-         dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem), odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkové rozpočty, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta,

-         konzultace k vypracování a administraci Žádosti o dotaci a k přípravě a provádění výběrového řízení

2)      Mobilní oplocení

 Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady spojené s přípravou a realizací projektu, které vznikly nejdříve ke dni 1. 1. 2023 a byly skutečně uhrazeny nejpozději do data předložení Žádosti o platbu

 

Kritéria přijatelnosti projektu:

 • Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy;
 • Splnit finanční zdraví
 • Minimální počet bodů (min 10 b. záměry c), d), e), f), g) a h), min 8 b. záměry a), b) a i))
 • Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit max. 49 % (mimo záměr a))
 • Výdaje na demoliční práce mohou tvořit maximálně 10 % výdajů
 • Projekt se nesmí týkat ustájení s klecovou technologií

  

Pro dosažení dostatečného počtu bodů:

 • Pořízení stroje přispívající ke snižování emisí NH3
 • Žadatel vyrábí energii z obnovitelných zdrojů energie (OZE) s minimálním instalovaným výkonem 10 kW
 • ŽV - výstavba nebo rekonstrukce skladovací jímky a/nebo nádrže na kejdu nebo močůvku a/nebo hnojiště
 • RV - Více než 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří investice do skladu ovoce, zeleniny, chmele nebo brambor nebo do protikroupového nebo protidešťového systému nebo ochranné sítě proti ptactvu v sadech.
 • RV - Minimálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří investice spojená s pěstováním ovoce a zeleniny, chmele, brambor, okrasných rostlin, léčivých, aromatických, kořeninových rostlin, školkařskou výrobou.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Veronika Šenoldová | veronika.senoldova@uniconsulting.cz | +420 727 937 947

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.