Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

     

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

Dotační programy pro zemědělce

Zahájení činnosti mladého zemědělce - Intervence 49.75

Na co lze dotaci využít

Cílem intervence je napomoci generační obnově v zemědělství, tj. přilákat a udržet mladé zemědělce v sektoru a usnadnit jim začátky podnikání formou grantu na realizaci podnikatelského plánu k zahájení činnosti.

Podpora pomůže rozjezdu podnikání mladých začínajících zemědělců, kteří snáze získají vstupní finanční prostředky pro vlastní hospodaření.

 

 Žadatel:             malé, střední i velké podniky 
 Výše dotace:            až  2 030 000,-Kč 
 Termín podávání žádostí:             od 28.8.2023 do 12.9.2023

 

Záměry

a) Muži

b) Ženy

 Definice žadatele

 • minimální zemědělské kvalifikace
 • žadatel musí být evidován v Evidenci zemědělského podnikatele nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci
 • Ve věku 18 let až 40 let
 • není evidována dříve než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci v Evidenci zemědělského podnikatele, a zároveň datum zahájení není starší 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci
 • mohla plnit funkci statutárního orgánu právnické osoby provozující zemědělskou výrobu, a to pouze v období 24 měsíců bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci
 • u právnické osoby -  subjekt, který je řízen fyzickou osobou, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let a dosáhla minimální zemědělské kvalifikace

 Druh a výše dotace

Jedná se o přímou nevratnou dotaci na realizaci podnikatelského plánu

výdaje, na které je poskytována dotace, jsou realizovány od podání Žádosti o dotaci

Podnikatelský plán žadatel realizuje po dobu 2 let (24 měsíců) od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

 Dotace se dělí na základní a navýšenou sazbu.

 • základní sazba dotace činí 1 500 000 Kč (tj. cca 58 tis. EUR).
 • v případě, že bude předmětem podnikatelského plánu zpracování vlastní produkce, jehož výstupem je produkt uvedený v příloze I Smlouvy o fungování EU, činí sazba 2 030 000 Kč (cca 78 tis. EUR).

 Dotace je vyplacena po schválení podnikatelského plánu a podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Obsahem podnikatelského plánu mohou být:

 • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, běžců, králíků, zvěře ve farmovém chovu, chladnokrevných koní a/nebo hmyzu určeného k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny),
 • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic,
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně proti kroupových systémů v Nových výsadbách révy vinné,
 • výstavba a rekonstrukce proti kroupových systémů v Opětovných výsadbách révy vinné ,
 • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu,
 • úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů na trh,
 • nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy),
 • nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, běžců, králíků, zvěře ve farmovém chovu, koní a/nebo hmyzu určeného k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny),
 • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku,
 • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

 Kritéria přijatelnosti projektu:

 • pro mikro a MSP
 • předložení podnikatelského plánu
 • minimální zemědělská kvalifikace
 • žadatel nepřekročí maximální hodnotu standardní produkce
 • žadatel/ka, ani jeho/její manžel/ka nebo registrovaný/á partner/ka (v případě právnické osoby se podmínka vztahuje na fyzickou osobu plnící funkci statutárního orgánu) nebyl/a příjemcem dotace (tj. neobdržel dotaci) z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 ani z operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
 • minimální počet bodů 15b
 • skladovací prostory pro krmiva a steliva podpořené v rámci dotace musí sloužit ke skladování krmiva a steliva určeného pro přímou spotřebu v podniku žadatele
 • skleník s technologií pro úpravu intenzity osvětlení, který je podpořený v rámci dotace, musí mít stínění na svislých i svrchních částech skleníkové konstrukce proti nadměrnému úniku světla do okolí (světelnému znečištění)
 • produkce peletárny, která je podpořená v rámci dotace, musí být spotřebovaná v zemědělském podniku žadatele 
 • v případě nákupu nemovitosti, který byl podpořen v rámci dotace nebo zařazen do preferenčního kritéria č. 6, musí být žadatel/příjemce dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace
 • manželé nebo registrovaní partneři mohou podporu z intervence 49.75 obdržet pouze jednou, i když provozují dva samostatné podniky
 • z celkové částky dotace může být na pořízení mobilních strojů sloužících pro zemědělskou prvovýrobu určeno maximálně 45 %;
 • z celkové částky dotace může být na nákup nemovitostí určeno maximálně 45 %
 • z celkové částky dotace může být na nákup sadby a osiva, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku určeno maximálně 20 %
 • nákup hospodářských zvířat od rodinných příslušníků v případě, že zadavatel nezveřejní zakázku mimo režim ZZVZ v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek, je možné podpořit z dotace za podmínek, že:

a)     zvířata budou oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před podáním Žádost o dotaci) vyhotoveným znalcem se znaleckým oprávněním v oboru: ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: hospodářská zvířata, koně,

  b) výdajem, na který je požadována dotace, je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem,

 • v případě, že příjemci dotace byla poskytnuta navýšená sazba dotace, je příjemce dotace povinen nejpozději k datu uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace disponovat oprávněním zpracovávat vlastní produkci (na vlastní IČO; zpracování musí provádět přímo žadatel, zpracování službou není přípustné), a od tohoto data do konce lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel je povinen vlastní produkci zpracovávat.

Dále příjemce dotace do konce lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel musí účetními doklady prokázat příjmy ze zpracování vlastní zemědělské produkce alespoň ve výši 100 tis. Kč za 1 účetně uzavřený rok vázanosti podnikatelského plánu na účel

  

Pro dosažení dostatečného počtu bodů: 

 • spolupráce s potravinovou bankou
 • převzetí min. 50% podíl zemědělské půdy v LPIS a/nebo min. 50 % VDJ (zároveň však min. 3 VDJ) od jiného zemědělského podnikatele staršího 55 let
 • rozšíření zemědělského podniku oproti počáteční situaci, a to minimálně o 40 % celkové výměry obhospodařované zemědělské půdy a/nebo počtu chovaných VDJ
 • min 10 % výdajů pořízených z dotace zahrnuje stroj s půdoochrannou funkcí, stroj nebo technologie, které přispívají ke snížení emisí NH3 do ovzduší nebo zařízení pro precizní zemědělství

   

 • žadatel bude vyrábět produkt označený jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získá ocenění Regionální potravina, Nejlepší biopotravina roku nebo bude mít značku kvality KLASA, příp. výrobek bude registrován v dobrovolném systému certifikace zemědělských produktů Česká cechovní norma

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Veronika Šenoldová | veronika.senoldova@uniconsulting.cz | +420 727 937 947

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.