Poradenství v potravinářství

Spolehněte se na nás při uvádění výrobků na trh, poradíme Vám při kontrole legislativní správnosti etiket potravin, uvádění výživových tvrzení a alergenů, v marketingových textech.

Potřebujete pomoci se zaváděním kritických bodů ve Vašem podniku, s přípravou auditu nebo potřebujete vypracovat příručku HACCP? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti HACCP, hygienického minima, potravinářských standardů BRC, IFS? Zajímáte se o získání dotací v potravinářství? 

Máte-li zaveden systém řízení kvality a zdravotní nezávadnosti, využijte našich znalostí a nalezněte výhody externího manažera kvality.

Plánujete-li otevřít novou provozovnu, posoudíme projektovou dokumentaci s ohledem na platnou legislativu a navrhneme provozně optimální řešení.

Podívejte se podrobněji na naše služby a kontaktujte nás.  

Dopravci a sklady

1. Školení hygienického minima

Podle české a evropské legislativy všichni pracovníci, kteří manipulují s potravinami, vykonávají činnost epidemiologicky závažnou. Náplní kurzu je seznámení se základními požadavky na osoby pracující v oblasti manipulace s potravinami, na rozsah jejich znalostí. Kurz je určen především pracovníkům z oblasti potravinářských provozů. Školení je zaměřeno na znalosti, nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhl. č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Osnova školení:

 • Platná hygienická legislativa
 • Novinky vyplývající z legislativy
 • Požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných, alimentární nákazy
 • Osobní a provozní hygiena
 • Základy systému HACCP

Pro přihlášení klikněte zde.

 

2. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Osnova kurzu:

 • Úvod do problematiky nakládání s chemickými látkami
 • Výklad základních pojmů
 • Klasifikace nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Odborná způsobilost při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Registrace chemických látek
 • Bezpečnostní list
 • Označování a balení nebezpečných chemických látek a chemických látek přípravků

Rozsah školení je volen dle velikosti provozu a počtu pracovníků. Cena dohodou.

 

3. Odpadové hospodářství

Obsahem tohoto kurzu je seznámit posluchače se základy odpadového hospodářství a nakládání s odpady v potravinářských provozech.

Předmětem výkladu bude Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění zejména oblast zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a kategorií, povinnosti při nakládání s odpady, zpětný odběr některých výrobků, evidence a ohlašování odpadů, přeprava odpadů, plán odpadového hospodářství, výkon veřejné správy, sankce. Dále Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a další připravované legislativní změny v této oblasti.

Kurz si klade za cíl provést také seznámení s nakládání s odpady při výrobě potravin (třídění, shromažďování, předávání odpadů oprávněné osobě, biologicky rozložitelné odpady, využívání - kompostování a výroba bioplynu, odstraňování - spalování a skládkování, obalové odpady, drtiče odpadů a vodní zákon).

Rozsah školení je 4 hodiny. Cena dohodou.

Pro bližší informace a konkrétní termíny nás kontaktujte na e-mailu uniconsulting@uniconsulting.cz nebo na tel. 281 973 734.