Poradenství v potravinářství

Spolehněte se na nás při uvádění výrobků na trh, poradíme Vám při kontrole legislativní správnosti etiket potravin, s výběrem potravinářského standardu, zaváděním kritických bodů, vypracováním příručky HACCP? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti HACCP, hygienického minima, potravinářských standardů BRC, IFS? Zajímáte se o získání dotací v potravinářství? 
Podívejte se podrobněji na naše služby a kontaktujte nás.  

Výrobci potravin

Externí manažer kvality

Činnosti externího manažera kvality

 • kontrolní a revizní činnosti ve výrobě, v síti prodejen, centrálním skladu i centrále společnosti; kontrolní činnost spočívá v kontrole dodržování standardů, procesů a pracovních postupů v rámci směrnic a interních pravidel
 • vedení a revize systémové dokumentace
 • vytváření směrnic, předpisů, vnitřních kontrolních systémů
 • pomoc při zpracování politiky a cílů kvality a strategií společností
 • vyhodnocování analýz systémů managementu
 • vyhodnocování monitorovaných veličin
 • provádění interních auditů (systémové, výrobkové, procesní)
 • provádění externích auditů u dodavatelů
 • zpracování a vedení metrologické dokumentace a zajišťování ověřování a kalibrace měřidel u akreditované společností (činnosti metrologa)
 • činnosti BOZP
 • podpora při auditech třetí stranou (certifikace, recertifikace, periodický dozorový audit), podpora při zákaznických auditech
 • zastupování společnosti při jednání s kontrolními orgány

Výhody externí spolupráce

 • Přenos operativních/rutinních záležitostí v dané oblasti na externího dodavatele
 • Přenesení zodpovědnosti za provedení služeb, které nejsou Vaší primární činností
 • Možnost koncentrace pouze na svou hlavní činnost
 • Úspora provozních a investičních nákladů
 • Garance poskytnutí náhrady v případě nemoci externího manažera kvality

Přínos externího kvality manažera

 • Externí manažer kvality je profesionálně vyškolen vždy dle aktuálních požadavků pro danou oblast
 • Externí manažer kvality má zkušenosti a rozhled od jiných zákazníků
 • Externí manažer kvality má možnost konzultace s ostatními odbornými poradci mateřské společnosti
 • Externí manažer kvality netrpí tzv. „provozní slepotou"