Poradenství v potravinářství

Spolehněte se na nás při uvádění výrobků na trh, poradíme Vám při kontrole legislativní správnosti etiket potravin, s výběrem potravinářského standardu, zaváděním kritických bodů, vypracováním příručky HACCP? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti HACCP, hygienického minima, potravinářských standardů BRC, IFS? Zajímáte se o získání dotací v potravinářství? 
Podívejte se podrobněji na naše služby a kontaktujte nás.  

Výrobci potravin

1. Správná výrobní a hygienická praxe pro zpracovatele potravin a krmiv

Správná hygienická praxe (GHP) při zpracování potravin je termín zahrnující postupy a opatření týkající se provozní hygieny a sanitace, osobní hygieny, sledování kvality pitné vody, vyloučení křížové kontaminace, opatření k minimalizaci výskytu cizích předmětů v  potravinách, deratizace a dezinsekce, sledování zdravotního stavu pracovníků ve výrobě potravin a jejich školení. GHP je součástí správné výrobní praxe a dohromady tvoří celek umožňující zabezpečit zdravotní nezávadnost potravin. Principy GMP a GHP jsou tedy základem a nejjednodušším odrazovým můstkem pro zavedení systému HACCP.

Pro přihlášení klikněte zde.

2. Bezpečnost potravin pro zpracovatele potravin a krmiv

Školení je zaměřeno na zákonné požadavky v oblasti bezpečnosti potravin a provozní bezpečnosti v širším slova smyslu. Důraz je kladen na novinky v legislativě, na požadavky v zavedených systémech bezpečnosti potravin (např. IFS, BRC, ISO22000 atd.), na požadavky odběratelů, na správné označování výrobků.

Osnova kurzu:

 •     Legislativa upravující oblast bezpečnosti potravin.
 •     Legislativa ke značení.
 •     Aktuální problematika HACCP.
 •     Systémy sledování kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářství – nepovinné certifikace.
 •     Nebezpečné chemické látky ve výrobě potravin.
 •     Odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
 •     Základní povinnosti BOZP v potravinářském provoze.
 •     Dodavatelské audity (maloobchodních řetězců).
 •     Zavedení značky KLASA
 •     Zdravá výživa
 •     Etický kodex jako intenzifikační faktor ve společnosti
 •     Diskuze o aktuálních tématech a problémech spjatých s potravinářskou výrobou.

Pro přihlášení klikněte zde.

3. Systémové standardy pro výrobce a zpracovatele potravin a krmiv

Cílem školení je seznámit účastníky s přínosy zavedení systémů bezpečnosti potravin a s nároky, které budou na podnik v souvislosti s jejich zavedením kladeny. Ve společnostech se zavedenými systémy je cílem seznámit posluchače s novinkami systémů, poznatky při certifikačních auditech a připravit společnost k recertifikačnímu auditu. Součástí kurzu je praktické řešení jednotlivých oblastí systémů a ukázky pro různé typy provozů. Jedná se zejména o řízení potravinářských alergenů, řízení skla a materiálů chovajících se jako sklo, stahování výrobků z trhu, sledovatelnost surovin a výrobků, postupy pro kontrolu kovů apod. Důraz bude kladen také na připravenost před audity prováděné nezávislou certifikační organizací nebo maloobchodními řetězci.

Pro přihlášení klikněte zde.

4. Interní auditor systému

Absolvováním kurzu účastníci získají strukturovaný přehled o požadavcích vybrané normy (ISO 9001:2008, normy ISO22000, IFS, BRC, HACCP atd.) včetně podrobných informací o plánování a realizaci auditu, o efektivním způsobu řízení záznamů z auditu a o následných činnostech po auditu. Informace o technice auditu a roli auditora a základy komunikace předpokládané pro vedení auditu.  Program je doplněn praktickými cvičeními a případovými studiemi.

       Osnova školení:

 • Přehled potravinové legislativy ČR a EU
 • Seznámení s mezinárodní normou, která zahrnuje všechny oblasti zpracování potravin od zemědělské prvovýroby až po prodej potravin či podávání pokrmů. K jednotlivým požadavkům bude krátce vysvětleno, jak je zavést do praxe s respektováním specifik oboru. Součástí semináře bude seznámení s průběhem certifikace podle této nové normy

Pro přihlášení klikněte zde.

5. Školení hygienického minima

Podle české a evropské legislativy všichni pracovníci, kteří manipulují s potravinami, vykonávají činnost epidemiologicky závažnou. Náplní kurzu je seznámení se základními požadavky na osoby pracující v oblasti výroby potravin, na rozsah jejich znalostí. Kurz je určen především pracovníkům z oblasti potravinářských provozů. Školení je zaměřeno na znalosti, nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhl. č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Osnova školení:

 • Platná hygienická legislativa
 • Novinky vyplývající z legislativy
 • Požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných, alimentární nákazy
 • Osobní a provozní hygiena
 • Základy systému HACCP

Pro přihlášení klikněte zde.

6. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Osnova kurzu:

 • Úvod do problematiky nakládání s chemickými látkami
 • Výklad základních pojmů
 • Klasifikace nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Odborná způsobilost při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Registrace chemických látek
 • Bezpečnostní list
 • Označování a balení nebezpečných chemických látek a chemických látek přípravků

 

7. Odpadové hospodářství

Obsahem tohoto kurzu je seznámit posluchače se základy odpadového hospodářství a nakládání s odpady v potravinářských provozech.

Předmětem výkladu bude Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění zejména oblast zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a kategorií, povinnosti při nakládání s odpady, zpětný odběr některých výrobků, evidence a ohlašování odpadů, přeprava odpadů, plán odpadového hospodářství, výkon veřejné správy, sankce. Dále Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a další připravované legislativní změny v této oblasti.

Kurz si klade za cíl provést také seznámení s nakládání s odpady při výrobě potravin (třídění, shromažďování, předávání odpadů oprávněné osobě, biologicky rozložitelné odpady, využívání - kompostování a výroba bioplynu, odstraňování - spalování a skládkování, obalové odpady, drtiče odpadů a vodní zákon).

 

8. Environmentální legislativa

Náplní kurzu je zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o ochraně ovzduší, zákon o nakládání s chemickými látkami (REACH), zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace o životním prostředí a zákon o vodách. Výklad je rozšířen o nakládání s bioodpady a nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.

Osnova kurzu:

 • Výklad základních pojmů
 • Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
 • Poplatky za znečišťování ovzduší, povolení zdrojů znečišťování ovzduší
 • Posudky v ochraně ovzduší, rozptylové studie
 • Povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady
 • Sběr, výkup, využívání a odstraňování odpadů
 • Plány odpadového hospodářství
 • Povinnosti při nakládání s vybranými druhy odpadů
 • Vedení evidence odpadů, poplatky za uložení odpadů
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti při zacházení se závadnými látkami
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárii
 • Poplatky za odběr a vypouštění vod
 • Vodoprávní úřady, vodovody a kanalizace, výklad základních pojmů
 • Povinnosti při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek.

Pro bližší informace a konkrétní termíny nás kontaktujte na e-mailu uniconsulting@uniconsulting.cz nebo na tel. +420 607 537 298.