Zemědělské poradenství 

Skladujete závadné látky? Chováte hospodářská zvířata? I Vy potřebujete mít zpracovaný havarijní plán. Nespoléhejte se na vzor havarijního plánu a nechte si ho vypracovat na míru.

Dále pro Vás vypracujeme evidencí hnojiv, pomůžeme s hodnocením rizik ekologické újmy, Cross Compliance, proškolíme zaměstnance v oblasti HACCP a prodeje ze dvora.

Uvažujete o podnikání v oblasti zemědělství nebo agroturistiky? Nevíte, jaké povinnosti Vás čekají? Nemarněte čas studiem legislativy a obraťte se na naše odborné poradce.

Naše bohaté zkušenosti z praxe, dotační poradenství a komplexní znalost zemědělské legislativy budou pro Vás přínosem.

Podívejte se podrobněji na naše služby v oboru poradenství v zemědělství nebo nás kontaktujte.

Zemědělství

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.
Zaměřujeme se zejména na:

OSA I.

1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací

1.1. Modernizace zemědělských podniků

1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Podpora se vztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES. Prioritní oblastí je podpora welfare zvířat a biobezpečnost.

1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

Podopatření je zaměřeno na podporu inovací v rámci zemědělské výroby spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.

 

1.3. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů

1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů

Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.

1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

Dotace je zaměřena na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol).

 

3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Podpora je zaměřena na stimulaci zahájení podnikání mladých zemědělců.

3.4. Využívání poradenských služeb

Opatření je určeno ke zlepšení informovanosti podnikatelů v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství, vlastníků lesa, sdružení vlastníků, nájemců lesa, odborných lesních hospodářů a dalších osob podílejících se na resortních a dalších činnostech ve venkovské krajině.

 

OSA III.

1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova

1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Podpora je zaměřená na diverzifikaci činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem.

1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

1.3. Podpora cestovního ruchu

Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních zařízení. Podporováno bude také zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování (s výjimkou vleků a lanovek), budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek a nákupu a výsadby doprovodné zeleně.

.