Poradenství v oblasti průmyslu a obchodu

Využijte našeho know-how v oblasti legislativy a uveďte bez komplikací svůj výrobek na trh, a to včetně správnosti etiket. Zaměřujeme se jak na oblast potravin, tak nepotravin,  zejména na značení kosmetiky, značení detergentů, značení hraček, materiálů pro styk s potravinami, značení spotřebního materiálu.

Poradíme Vám i při volbě vhodného systému kvality pro Váš provoz. Vyřešíme problémy a povinnosti spojené s používáním nebezpečných chemických látek a přípravků v provoze, uvedeme do souladu povinnosti vyplývající z právních předpisů odpadového hospodářství a environmentu.

Potřebujete pomoci se zavedením normy ISO 22716, s přípravou auditu nebo potřebujete vypracovat bezpečnostní listy produktů? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti odpadového hospodářství? Podívejte se podrobněji na naše služby v oblasti průmyslu a obchodu nebo nás kontaktujte.

Uvádění výrobků na trh

1. Bezpečnostní listy a problematika REACH

Kurz je věnován především Nařízení ES 1907/2006 REACH, specifikaci problematiky REACH, její podstaty, nutné opatření ve vztahu k REACH. Seminář se také zaměřuje na postup při zjištění nových informací o výrobku (bezpečnost, nový způsob užití atp.), vyplývající činnost pro oddělení kvality. Specifikuje, co všechno musí bezpečnostní list obsahovat, povinnosti výrobců, dovozců a dodavatelů, registrace. Kurz je určen pracovníkům kvality, nonfood, category manažerům, distribuce, příp. nákupčím.

Rozsah školení je 4 hodiny.

 

 2. Problematika dárků u NONFOOD

Cílem semináře je zaměřit se na dárky a jiné přílohy jako součást časopisu nebo zboží, deklarace na výrobku – 50% sleva, 50 % navíc, atd. Zabývá se také řešením situace, kdy je zjištěno, že tento příbal je závadný a musí dojít k jeho stažení, problém uznání reklamace, podmínky vrácení výrobku a požadavky na výrobky. Seminář je určen pracovníkům kvality, případně marketingu.

Rozsah školení je 2 hodiny.

 

3. Řízení správné výrobní praxe při výrobě kosmetiky - norma ISO 22716

Kurz je určen pro výrobce kosmetických produktů, kteří hodlají splnit legislativní požadavky na správnou výrobní praxi a tak zajistit požadovanou úroveň řízení jejich výroby a zajistit zdravotní nezávadnost produkce. Seminář si klade za cíl provést základní seznámení s normou pro správnou výrobní praxi ve výrobě kosmetiky. Součástí je také seznámení s možností aplikace metody HACCP (systém kritických bodů) při analýze nebezpečí.

Rozsah školení je 6 hodin.

 

4. Hygienické minimum pro NONFOOD

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se základními požadavky na osoby pracující v oblasti prodeje nepotravinářského zboží, na rozsah jejich znalostí. Školení je zaměřeno na zákonné požadavky v oblasti správné hygienické praxe. Kurz je určen především pracovníkům z oblasti obchodních nepotravinářských provozů, kteří dbají na kvalitu a bezpečnost při prodeji. Znalost této problematiky přispěje ke zkvalitnění odborných znalostí personálu v jednotlivých oblastech jejich obchodní činnosti a tím i ke zkvalitnění jejich činnosti směrem ke koncovým zákazníkům.

Osnova:

 • Zásady osobní hygieny
 • Zásady provozní hygieny
 • Požadavky na provozní řád
 • Orientace při společném skladování a nabízení k prodeji potravinářských a NONFOOD výrobků
 • Zásady správné hygienické praxe a systému HACCP

 

Rozsah školení je 6 hodin. 

 

5. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Osnova kurzu:

 • Úvod do problematiky nakládání s chemickými látkami
 • Výklad základních pojmů
 • Klasifikace nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Odborná způsobilost při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Registrace chemických látek
 • Bezpečnostní list
 • Označování a balení nebezpečných chemických látek a chemických látek přípravků

 

Rozsah školení je volen dle velikosti provozu a počtu pracovníků.

 

6. Odpadové hospodářství

Obsahem tohoto kurzu je seznámit posluchače se základy odpadového hospodářství a nakládání s odpady v potravinářských provozech.

Předmětem výkladu bude Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění zejména oblast zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a kategorií, povinnosti při nakládání s odpady, zpětný odběr některých výrobků, evidence a ohlašování odpadů, přeprava odpadů, plán odpadového hospodářství, výkon veřejné správy, sankce. Dále Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a další připravované legislativní změny v této oblasti.

Kurz si klade za cíl provést také seznámení s nakládání s odpady při výrobě potravin (třídění, shromažďování, předávání odpadů oprávněné osobě, biologicky rozložitelné odpady, využívání - kompostování a výroba bioplynu, odstraňování - spalování a skládkování, obalové odpady, drtiče odpadů a vodní zákon).

Rozsah školení je 4 hodiny.

 

7. Environmentální legislativa

Náplní kurzu je zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o ochraně ovzduší, zákon o nakládání s chemickými látkami (REACH), zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace o životním prostředí a zákon o vodách. Výklad je rozšířen o nakládání s bioodpady a nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.

Osnova kurzu:

 • Výklad základních pojmů
 • Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
 • Poplatky za znečišťování ovzduší, povolení zdrojů znečišťování ovzduší
 • Posudky v ochraně ovzduší, rozptylové studie
 • Povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady
 • Sběr, výkup, využívání a odstraňování odpadů
 • Plány odpadového hospodářství
 • Povinnosti při nakládání s vybranými druhy odpadů
 • Vedení evidence odpadů, poplatky za uložení odpadů
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti při zacházení se závadnými látkami
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárii
 • Poplatky za odběr a vypouštění vod
 • Vodoprávní úřady, vodovody a kanalizace, výklad základních pojmů
 • Povinnosti při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek.

 

Rozsah školení je 1 den.

UniConsulting, s.r.o. | Kurzy

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Kontakt: Ing. Marek Vydra | marek.vydra@uniconsulting.cz | +420 602 281 677

                 Ing. Tereza Fišerová  | tereza.fiserova@uniconsulting.cz  |  +420 702 194 254

 

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace.