Požadavky na chemické vlastnosti hraček

Konec přechodného období pro požadavky na chemické vlastnosti hraček

Dne 19. července 2013 končí dvouleté přechodné období, které podle § 25 odst. 2 nařízení vlády č. 86/2011 Sb. umožňuje splnění požadavků na chemické vlastnosti hraček splněním požadavků na chemické vlastnosti podle nařízení vlády č. 19/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pokud výrobce vyrobí hračku před 20. 7. 2013 v souladu s požadavky na chemické vlastnosti podle starší směrnice 88/378/EHS, ve znění pozdějších změn, resp. nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění pozdějších předpisů, a také ji před 20. 7. 2013 uvede na trh (např. předá distributorovi), hračka pak již může být v distribučním řetězci dále dodávána, aniž by splňovala požadavky na chemické vlastnosti podle nové směrnice 2009/48/ES, ve znění pozdějších změn, resp. nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích, ve znění pozdějších předpisů (viz přechodné období - § 25 odst. 2 NV 86).

Pokud takovou hračku ale výrobce uvede na trh až 20. 7. 2013 a později, může tak udělat jen pokud hračka bude v souladu s požadavky na chemické vlastnosti podle nové směrnice 2009/48/ES, ve znění pozdějších změn, resp. nařízení vlády č. 86/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud výrobce vyrobí hračku před 20. 7. 2013 v souladu s požadavky na chemické vlastnosti podle nové směrnice 2009/48/ES, resp. nařízení vlády č. 86/2011 Sb., může ji na trh uvést před 20. 7. 2013 a hračka může být dále dodávána na trh (distribuována). Od 20. 7. 2013 ji však může uvést na trh pouze tehdy, pokud hračka bude v souladu také s pozdějšími předpisy s účinností po 19. 7. 2013 (např. nařízení vlády č. 24/2013 Sb.).

Výše uvedené platí za předpokladu splnění ostatních požadavků aplikovatelných právních předpisů, které se na hračku vztahují.

Pokud hračku ze zemí mimo EU uvádí na trh dovozce, platí uvedená pravidla obdobným způsobem také pro něj.

Uvedení na trh definuje zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 2 odst. b) jako "první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí pojem uvedení na trh pro výrobky, na které se tento technický předpis vztahuje".

Přitom pojem "uvedení na trh" se vztahuje na každý jednotlivý výrobek, ne na druh výrobku, a to ať byl vyroben jako samostatná jednotka nebo sériově.

Další novinky »